SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úroveň vytriedenia odpadov

 15.02.2023

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Petkovce za rok 2022

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Petkovce
V zmysle prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a 
o zmene a doplení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
ÚVKO=((m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n) / mKO))*100%
       
Čitateľ vzorca "m zložka 1 až m zložka n"
Zložka Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
m zložka 1 200101 papier a lepenka 663
m zložka 2 200101 papier a lepenka - mobilný výkup 815
m zložka 3 200102 sklo 2252
m zložka 4 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 193
m zložka 5 200104 obaly z kovu 24
m zložka 6 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 100
m zložka 7 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a  20 01 23 150
m zložka 8 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a  20 01 23 a 20 01 35 150
m zložka 9 200139 plasty 2073
m zložka 10  20014001 meď, mosadz 178
m zložka 11 20014002 hliník 298
m zložka 12 20014005 železo a oceľ 4179
SPOLU     11075
       
Menovateľ "mKO" 
Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
200101 papier a lepenka 663
200101 papier a lepenka - mobilný výkup 815
200102 sklo 2252
200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 193
200104 obaly z kovu 24
200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 100
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a  20 01 23 150
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 a  20 01 23 a 20 01 35 150
200139 plasty 2073
20014001 meď, mosadz 178
20014002 hliník 298
20014005 železo a oceľ 4179
200301 zmesový komunálny odpad 9420
SPOLU mKO   20495
       

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2022

= 11075 / 20495 * 100 %

 
ÚVKO = 54,04%   .........................................
     

Odtlačok pečiatky

     a podpis

       

Zoznam aktualít: