Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Poďakovanie starostu

Vážení občania,

v piatok 5. júla 2013, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, sa v našej obci uskutočnili oslavy  „650. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci“. Tieto oslavy boli o to významnejšie, že sa  konali v roku 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

            Z uvedeného dôvodu bola oslavám zo strany obce venovaná  nemalá pozornosť. Mňa osobne, ako starostu obce, no i poslancov OZ teší, že do príprav týchto osláv sa zapojila takmer celá obec, z čoho možno usúdiť, že nám všetkým záleží na dobrom mene našej obce a jej pozitívnom reprezentovaní navonok. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že oslavy boli  pripravené do takej miery, že si vyslúžili kladné hodnotenie zo strany účastníkov osláv.

A preto sa chcem úprimne zo srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu obecných osláv.

Menovite sa chcem poďakovať Štefanovi Dankovi ml. a Štefanovi Vancikovi za prípravu priestorov obecného úradu, v ktorom sme privítali pozvaných hostí.

Za prípravu priestorov v športovom areáli a postavenie tribúny patrí vďaka poslancovi Jánovi Čorejovi, Štefanovi Pavliškovi, Pavlovi Pavliškovi, Tomášovi Lukačovi, Pavlovi Čorejovi, Jánovi Hrušokovi, pracovníkom zaradeným do menších obecných služieb, no i chlapcom Martinovi Čorejovi, Vladislavovi Bobikovi a Lukášovi Kmecovi.

Za zabezpečenie a postavenie trampolíny, ako aj altánku ďakujem poslancovi Pavlovi Hybalovi, poslancovi Mariánovi Barnovi, Pavlovi Pavliškovi Rasťovi Tkáčovi a Matejovi Dankovi .

            Srdečná vďaka patrí aj Vám milé dámy, ktoré ste prispeli k slávnostnej atmosfére osláv napečením chutných zákuskov a koláčov, a to: Anne Pavliškovej, Valérii Barnovej, Helene Hudákovej, Monike Gašparovičovej, Irene Kľučárovej, Helene Mihálikovej, Helene Haľkovej, Anne Hruškovej, Ružene Čorejovej, Renáte Dankovej,  Kataríne a Márii Vancíkovým,  Márii Hybalovej a Márii Tkáčovej.

            Ďalej sa chcem poďakovať  Jozefovi Mičovi z Prešova, ktorý  má korene v našej obci, za sponzorské poskytnutie guľášu pre účastníkov osláv.

Za natieranie zábradlí, mostov a lávok v obci patrí vďaka Márii Barnovvej, Lucii Lukáčovej, Viere Petríkovej, Timke Pavliškovej a Danielke Petríkovej.

Poďakovať sa chcem aj Vám, ostatným občanom, za úpravu priestorov pred svojim  príbytkami.

            S hrdosťou môžem povedať, že s Božou pomocou naša obec dôstojne oslávila významné 650. výročie svojej existencie, a tak sa v pozitívnom svetle ukázala pred účastníkmi osláv.

Ešte raz srdečne ďakujem všetkým za Váš podiel na krásnom a požehnanom podujatí našej obce.   

 

Pavol Hybala

starosta obce

Zoznam aktualít

Rozdelenie finančných prostriedkov z transparentného účtu Tornádo
Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
1 2 3 4 [>]